Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Carinska obavesstenja - Uvoz motornih vozila

 

         REPUBLIKA SRBIJA

 MINISTARSTVO FINANSIJA 

         UPRAVA CARINA 
     148-03-030-01-237/2011 
            31.8.2011. godine 
    Beograd
 


 

CARINARNICE 


 

Prilikom uvoza upotrebljavanih motornih vozila u našu zemlju u odgovarajućem carinskom postupku carinarnice su dužne da kontrolu ispunjenosti uslova propisanih normom EURO 3 vrše u skladu sa odredbama člana 4. Uredbe o uvozu motornih vozila (Sl. glasnik RS br. 23/10 – u daljem tekstu: Uredba), imajući pri tom u vidu i objašnjenje Uprave carina 01/1.2 broj: D-4092/1 od 29.2.2008. godine, kao i neke prethodne akte ove Uprave u kojima je posebno naglašeno da kada i pored svega nadležna carinarnica nije u mogućnosti da sa sigurnošću utvrdi ispunjenost uslova iz napred navedenog člana Uredbe, stranka (uvoznik) će se radi pribavljanja mišljenja o ispunjenosti navedenih uslova obratiti Agenciji za bezbednost saobraćaja (ranije Institut za standardizaciju Srbije). 
Međutim, u poslednje vreme kod nekih carinarnica dešavaju se situacije da uvoznik - pravno lice prijavi robu, upotrebljavano motorno vozilo, za stavljanje u odgovarajući carinski postupak i priloži fakturu koja glasi na ime tog uvoznika - pravnog lica, a kao dokaz o ispunjenosti uslova propisanih normom EURO 3 priloži potvrdu Ageicije za bezbednost saobraćaja koja glasi na ime drugog uvoznika - fizičkog lica. 
Shodno tome, a u svrhu jednoobraznog postupanja, skrećemo pažnju na sledeće: 
Prilikom sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka, carinarnice su dužne da posebnu pažnju obrate na usaglašenost svih podnetih dokumenata sa podacima o robi i uvozniku (obaveza usaglašenosti sa podnetim dokumentima odnosi se i na potvrde o uplaćenoj administrativnoj taksi iz razloga što iste često mogu biti predmet zloupotrebe zbog razlike u iznosu koji za odgovarajuće podneske plaćaju pravna i fizička lica). Takođe, ističemo da kada je reč o situacijama u kojima uvoznik - pravno lice za upotrebljavano motorno vozilo podnosi potvrdu Agencije za bezbednost saobraćaja o ispunjenosti uslova iz člana 4. Uredbe, ista mora glasiti na ime tog uvoznika - pravnog lica, a ne na ime uvoznika - fizičkog lica. 
 


 

                                                                                 POMOĆNIK DIREKTORA


Idrija Hadžibegović