Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Предмет: ПОСТУПАК АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА 2

 

11.       ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ВАН ЦАРИНСКОГ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Добијени производи или роба у непромењеном стању, делимично или у целини, могу се привремено извозити ради даљег оплемењивања ван царинског подручја Републике Србије, уз одобрење царинског органа, што омогућава да се прерада делимично обави у Републици Србији, а делимично и изван Републике Србије.
Одобрени поступак производње изван царинског подручја Републике Србије одвијаће се према прописима који се односе на поступак пасивног оплемењивања, што упућује да је потребно и одобрење за поступак пасивног оплемењивања, које може бити посебно одобрење с позивом на одобрење поступка активног оплемењивања за дотичну робу, у ком случају се постојеће одобрење за активно оплемењивање мора допунити подацима о издатом одобрењу за пасивно оплемењивање или се пасивно оплемењивање може одобрити допуном постојећег одобрења за активно оплемењивање.
Приликом привременог извоза робе подноси се декларација Ц2, у којој се у рубрици 44 наводи број и датум одобрења за активно оплемењивање и одобрења за пасивно оплемењивање, ако одобрењем за активно оплемењивање није већ одобрен поступак пасивног оплемењивања.
Ако ће се роба након поновног увоза у царинско подручје Републике Србије ставити у поступак активног оплемењивања или неки други поступак с одлагањем, при поновном увозу не настаје царински дуг, а поступак се даље одвија по правилима активног оплемењивања или другог захтеваног царинског поступка с одлагањем у који је роба стављена при поновном увозу.
Ако се код поновног увоза након пасивног оплемењивања роба ставља у слободан промет у Републици Србија, наплатиће се:
1)        увозне дажбине за добијене производе или робу у непромењеном стању, обрачунате
у складу с одредбама чл. 149. и 150. Царинског закона и
2)        увозне дажбине за производе поново увезене, после оплемењивања ван царинског
подручја Републике Србије, чији ће износ бити обрачунат у складу са одредбама које
уређују   поступак   пасивног   оплемењивања,   под   истим   условима   који   би   били
примењени да су производи извезени у складу са тим поступком били стављени у
слободан промет пре извоза.
Пример:
Предузеће "А" увезло је 01.01.2012. године по поступку активног оплемењивања памучно предиво у вредности 10.000 ЕУР по царинској стопи од 5% за израду добијеног производа - штампана обојена памучна танина. На царинском подручју Републике Србија је извршено ткање и бојење тканине, док је за штампање исте носилац одобрења за активно оплемењивање затражио одобрење за пасивно оплемењивање и извршио привремени извоз робе (обојена памучна тканина чија је царинска стопа нпр. 10%) у вредности од 11.000 ЕУР. Након пасивног оплемењивања врши се понован увоз у царинско подручје Република Србија добијеног производа -штампана памучна тканина (царинска стопа 10%) у вредности од 12.000 ЕУР.
Ако се добијени производ-штампана памучна тканина, након поновног увоза у царинско подручје Републике Србија, стави у поступак активног оплемењивања, тада при поновном увозу не настаје царински дуг, а поступак се даље одвија по правилима активног оплемењивања. Ако се добијени производ-штампана памучна тканина, након
поновног увоза у царинско подручје Републике Србије стави у слободан промет 30.04.2012. године, тада при поновном увозу настаје царински дуг, и обрачун се врши на следећи начин:
Увозне дажбине за памучно предиво: 10.000 ЕУР х 5% = 500 ЕУР
Увозне дажбине за штампану памучну тканину: 12.000ЕУР х 10% = 1.200 ЕУР
Увозне дажбина за обојену памучну тканину: 11.000ЕУР х 10% =1.100 ЕУР
Разлика: 1.200 ЕУР - 1.100 ЕУР = 100 ЕУР
Укупно увозних дажбина: 500 ЕУР +100 ЕУР = 600 ЕУР
Ово објашњење се примењује од 18.06.2012. године.
Прилог: као у тексту
Достављено: -     свим секторима,
 Одељењу унутрашње контроле,    
 Одељењу ревизије.
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА Идрија Хаџибеговић
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 2
Образац исправе која се прилаже уз царинску декларацију која представља захтев за одобрење поступка активног оплемењивања
 
1. Подносилац захтева (назив, адреса, ПИБ):
Царински орган: Број и датум ЈЦИ (попуњава ЦИ):
2. Увозна роба:
Тарифна ознака
Опис робе
Количина
Ј.М.
Вредност
Валута
 
 
 
 
 
 
3.Добијени proizvodi:
Тарифна ознака
Опис робе
Количина
Ј.М.
Вредност
Валута
 
 
 
 
 
 
4. Врста производних радњи:
5. Место спровођења производних радњи:
6. Предвиђени норматив или метода за његово утврђивање:
7. Метода за утврђивање истоветности робе:
8.   Економски услови:
9. Рок за завршетак поступка:
10. Царински орган завршетка поступка:
11. Формалности за премештај робе:
12.
Место и датум:                                                                                          Потпис одговорног лица
МП
Прилог 4а
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА ПОСТУПКА АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА
(месечно или тромесечно обједињавање рокова)


Носилац одобрења .........................
Обрачун за ........... квартал/месец

Број одобрења


 
 
Назив и тарифна ознака увозне робе
 
 
 
 
1.
Укупна количина робе стављене у поступак у текућем временском периоду
 
 
 
 
+
Пренос количине увозне робе из претходног периода за коју није окончан поступак
 
 
 
 
 
УКУПНО
 
 
 
 
2.
Завршетак поступка за увозну робу   u   току
 
 
 
 
квартала / месеца
+
Додата количина извезене увозне робе из претходног обрачунског периода која закључује поступак
 
 
 
 
=
УКУПНО
 
 
 
 
3. ВИШАК ИЗВОЗА
(Увозне робе је било извезено више него што је било увезено у текућем обрачунском периоду)
 
 
 
 
4. МАЊАК ИЗВОЗА
(количина увозне робе за коју није окончан поступак)
 
 
 
 


 

За тачност података гарантује одговорно лице у предузећу: Потпис одговорног лица и печат предузећа: Место и датум:
 
 
 
 
 
Упутство за попуњавање
За сваку врсту увозне робе се попуњава посебна колона у коју се наводи роба с тарифним ознакама из одобрења и јединицом мере.
Тачка 1. - Почепгак поступка
У првом реду ове тачке "Укупна количина робе стављене у поступак у текућем
временском периоду" се наизменично за сваку врсту робе, која је била увезена у
обрачунском периоду (квартал или месец) уписује целокупна количина те робе.
У следећем реду ове тачке се уписује укупна количина увозне робе за коју је рок за
завршетак   поступка   из   претходног   обрачунског   периода   продужен   у   текући
обрачунски период.
Под "УКУПНО" се уписује укупна количина робе и то представља задужење робе у
том обрачунском периоду.
Тачка 2. - Завршетак поступка
У првом реду ове тачке у табели се наводе оне количине увозне робе за коју је, према
приложеном нормативу, окончан поступак у том обрачунском периоду, било у облику
добијених производа или робе у непромењеном стању.
Под "додатом количином", у другом реду ове тачке, се наводе оне количине увозне
робе које су биле извезене у претходном обрачунском периоду, а које су као вишак
извоза пренете у текући обрачунски период.
Под "УКУПНО" се уписује укупна количина извезене робе и робе за коју је одобрено
друго царински дозвољено поступање или употреба, која раздужује увозну робу из
текућег обрачунског периода.
Збир из тачке 2. се одузима од збира из тачке 1.
Тачка 3. - Вишак извоза(негативна разлика)
У ову рубрику се уписује, уколико постоји, негативна разлика између робе која је била увезена у том обрачунском периоду и извезене количине увозне робе (према нормативу. До ове негативне разлике може доћи (најчешће) у првом обрачунском периоду (месец/квартал) пошто се у обрачуну узима у обзир роба стављена у поступак активног оплемењивања у првом обрачунском периоду и извоз остварен у првом и другом обрачунском периоду. Конкретно, код месечног обједињавања рокова, код увоза се у обрачуну узима у обзир увоз остварен у јануару, а код извоза извоз остварен у јануару и фебруару (пошто је, за робу која је стављена у поступак активног оплемењивања у јануару, рок за завршетак поступка крај фебруара). У следећем обрачунском периоду се у обзир узима увоз у фебруару а извоз у марту итд, односно месец за месец. Овај вишак из тачке 3. се преноси у следећи обрачунски период у рубрику "Додата количина извезене увозне робе из претходног обрачунског периода која закључује поступак" која се додаје у следећем обрачунском периоду укупној количини робе за окончање поступка у том обрачунском периоду.
Тачка 4. - Мањак извоза(позшпивна разлика)
Позитивна разлика представља количину увозне робе за коју није окончан поступак. Ова количина се може, на захтев носиоца одобрења, кроз продужење рока извоза, пренети у следећи обрачунски период у рубрику "Пренос количине увозне робе из претходног периода за коју није окончан поступак", и у следећем обрачунском периоду се појављује као обавеза извоза. Ова роба се такође може ставити у слободан промет и на тај начин решити обавеза извоза.
 
 
Прилог 1


 

За службену употребу
Захтев за издавање одобрења за коришћење царинског поступка
                    секономскимдејством__________________________
1. Подносилац захтева


 

3. Врста захтева
2. Царински поступак
5. Место и начин вођења књиговодства/евиденције

4. Додатни образац
ДА       НЕ


6. Период важења одобрења
 аI                            |б I


7. Роба која се ставља у поступак
Тарифна ознака                           Опис робе

Количина    Ј.М.    Вредност   Валута


 


8. Добијени или обрађени производи
Тарифна ознака                                      Опис робе

Норматив


9. Подаци о планираним активностима
10. Економски услови
11. Царински орган(и)


а.

почетка поступка:


 


б.

завршетка поступка:


в.     надзорни:


 

12. Идентификација
13. Рок за завршетак поступка (у месецима)
16. Додатне информације

14. Поједностављени поступци
а|            |б|

15. Премештање робе


 


17.
Датум.

М.П.

Потпис. Име.


Напомена:
Изглед обрасца није обавезујући. Међутим, редни бројеви и одговарајући текст су обавезни
 
 
Захтев за издавање одобрења за рад царинског складишта
Додатни образац
18. Тип складишта
19. Складиште или простори за складиштење (тип Е)
20. Рок за подношење пописа робе на залихама
21. Стопа губитка


22. Смештај робе која није у поступку царинског складиштења
Тарифна ознака                              Опис робе

Царински поступак


23. Уобичајени облици поступања с робом
24. Привремено премештање робе (сврха)
25. Додатне информације
26.


Датум ,

Потпис Име.


МП
 
 
 
 
 
 
Захтев за издавање одобрења за поступак активног оплемењивања
Додатни образац
 
18. Еквивалентна роба Тарифна ознака
 
Опис робе
 
 
 
19. Претходни извоз
□ ДА       □ НЕ
 
20. Стављање у слободан промет без царинске декларације ДА       НЕ
 
21. Додатне информације
 
22.
Датум.....................................                    MP 
 
 
Потпис………………………………
Име…………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захтев за издавање одобрења за поступак пасивног оплемењивања
Додатни образац


18. Систем стандардне.замене:
 без претходног увоза
 с претходнимувозом
19. Производ за замену Тарифна ознака

Опис робе


20. Примена чл. 174. ст. 2. Царинског закона
21. Примена чл. 359. ст. 3. Уредбе
22. Додатне информације
23.


Датум

Потпи
Име.


МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА И ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТУПКЕ СА ЕКОНОМСКИМ ДЕЈСТВОМ
Део1 Подаци који се уписују у рубрике обрасца захтева/ одобрења
У рубрику 1. (Подносилац захтева) уписују се подаци (ПИБ, назив, седиште и адреса) подносиоца захтева. Подносилац захтева, односно носилац одобрења, је лице којем се издаје одобрење у складу са царинским прописима.
У рубрику 2. (Царински поступак) уписује се одговарајући царински поступак или поступци у који се робе наведене у рубрици 7 намеравају ставити, и то:
царинско складиштење,
активно оплемењивање - систем одлагања,
активно оплемењивање - систем повраћаја,
прерада под царинском контролом,
привремени увоз,
пасивно оплемењивање
привремени извоз.
Напомена:
Ако подносилац захтева жели одобрење за више царинских поступака (јединствено одобрење), а образац томе не одговара, користе се одвојени обрасци (нпр. роба, која би сеунелау царинске поступке, није иста за сваки поступак).
У рубрику 3. (Врста захтева) уписује се једна од следећих шифри за врсту захтева:
= први захтев
= захтев за измену или продужење одобрења (навести и број већ донетог одобрења)
= захтев за сукцесивно (поновно) одобрење (код активног оплемењивања).
У Рубрику 4. (Додатни образац) треба означити да ли се користи и додатни образац.
Напомена:
Додатни обрасци се достављају за следеће царинске поступке:
царинско складиштење,
активно оплемењивање (акоје потребно) и
пасивно оплемењивање (акоје потребно).
У Рубрику 5. (Место и начин вођења књиговодства/евиденције) уписује се место где се води књиговодство подносиоца захтева (члан 263. став 1. тачка 9. Уредбе). У ову рубрику треба навести и врсту система који се користи за вођење књиговодства. Такође треба навести и врсту евиденције (евиденција залихе) која се користи за царински поступак. Евиденције садрже податке са свим потребним информацијама и техничким детаљима, који цариским органима омогућавају надзор и контролу царинског поступка.
Напомена: Ако се намерава користити царинско складиште типа Брубрика 5 се не попуњава.
У случају привременог увоза рубрика 5 се попуњава само ако то захтева царински орган.
У рубрици 6. (Период важења одобрења) у потподелу а) треба навести тражени датум ступања на снагу одобрења (дан/месец/година). У принципу одобрење ступа на снагу даном издавања и у том случају се уписује "датум издавања". У потподелу б) ове рубрике се уписује рок истека важења одобрења.
У рубрику 7. (Роба која се ставља у поступак) се уписују следећи подаци:
Тарифна ознака: Попунити у складу са Царинском тарифом (десетоцифрена тарифна
ознака).
-   Опис робе: Опис робе значи трговачки и/или технички опис. Трговачки и/или
технички опис би требао бити довољно јасан и детаљан како би омогућио доношење
одлуке о одобрењу.
Количина: Уписати предвиђену количину робе која се намерава ставити у царински
поступак.
Јединицамере: уписује се прописана јединица мере.
Вредноспг: Уписати предвиђену вредност робе која се намерава ставити у царински
поступак.
Валугпа: уписује се шифра валуте.
Напомена:
Царинско складиштење
Ако захтее садржи више различите робе, у колону "Тарифна ознака" уписује се реч
"разно У шом случају се у колону "Опис робе " уписује назив робе за складиштење.
Није неопходно навести детаље о количини и вредности робе.
Активно и пасивно оплемењивање
У колону "Тарифна ознака" може се навести четвероцифрена   тарифна ознака, а
десетоцифрена тарифна ознака обавезно се уписује:
-    ако се намерава користи еквивалентна роба или систем стандардне замене,
-    при коришћењу члана 359. став 3. Уредбе, или
-    ако то захтева царински орган у складу са чланом 266 став 1. Уредбе.
Опис: Уколико се планира коришћење еквивалентне робе или система стандардне замене потребно је навести детаље о трговачком квалитету и техничке карактеристике робе.
Количина: Овај податак у вези са активним оплемењивањем није потребан, осим ако се намерава употребити еквивалентна роба. Количина се треба навести у случају, када мора бити уписана десетоцифрена тарифна ознака. Вредност: Овај податак се не треба навести, ако се не захтева податак о количини.
У рубрику 8. (Добијени или обрађени производи) уписују се следећи подаци:
Тарифна ознака и опис: Видети објашњења за рубрику 7.
Норматив: Навести процењени норматив или метод по којем ће он бити утврђен.
Уколико се у образац не могу унети сви потребни подаци од значаја за утврђивање
норматива потребно је у прилогу Захтева приложити норматив утрошка.
 
Напомена:
Уписују се подаци о свим добијеним производима који су резултат производних радњи, односно уписују се и главни добијени производ (ГДП) и споредни добијени производ (СДП), уколико постоји.
У рубрици 9. (Подаци о планираним активностима) наводи се врста планираних активности (нпр. подаци о производним радњама према уговору о извођењу послова активног и пасивног оплемењивања или врсти уобичајених облика руковања) које ће се бити изведене на роби у оквиру царинског поступка. Уписује се такође и место где ће се те активности обављати.
Ако је у рубрику 2. уписано више царинских поступака, из описа мора бити јасно видљиво како ће се роба стављати у те царинске поступке.
Напомена:
У случају да су укључени и други извођачи поступка, уписује се њихово име, адреса и
функција.
У рубрици 10. (Економски услови) подносиоц захтева мора навести разлоге којима се оправдава испуњеност економских услова, и то у поступку:
-   царинског складиштења: да постоји економска потреба за складиштењем,
-   прераде под царинском контролом: проверавањем се утврђује да ли употреба стране
робе омогућава да се односна прерађивачка делатност развија или одржи у Републици
Србији.
Напомена: У случају:
-   привременог увоза, потребно је навести чланове Уредбе према којима се захтева
издавање одобрења и податке о власнику робе наведене у рубрици 7;
-   активног оплемењивања се сматра да су економски услови испуњени;
-   пасивног оплемењивања, рубрика 10 се попуњава само ако то тражи царински орган
у складу са чланом 358. Уредбе.
У рубрику 11. (Царински орган) треба навести царински орган:
а. почетка поступка,
б. завршетка поступка,
в. надзорни царински орган.
У рубрику 12. (Идентификација) уписују се предвиђена средства за утврђивање
истоветности робе. Уписује се најмање једна од следећих шифри:
1 - серијски или произвођачки број,
2- стављање царинских пломби, печата или других идентификацијских ознака,
- информативни образац (ИНФ),
- узимање узорака, илустрација или техничких описа,
- извођење анализа,
- друга средства за утврђивање истоветности робе ( треба их појаснити у рубрици 16
"додатне информације")
7 - без доказа за утврђивање истоветности у складу са чланом 166. Царинског закона
(примењује се за привремени увоз)
 
Напомена:
У случају царинског складиштења попуњавање је потребно само ако то захтева
царински орган.
Рубрика 12 се не попуњава у случају активног оплемењивања са еквивалентном робом,
пасивног оплемењивања са системом стандардне замене или у случају примене члана
359. став 2.   Уредбе.   У наведеним случајевима попуњава се рубрика 18 додатног
обрасца за "активно оплемењивање" или рубрике 19 или 21 додатног обрасца за
"пасивно оплемењивање ".
У рубрику 13. (Рок за завршетак поступка - у месецима) треба уписати процењено време, потребно за извршавање производних радњи или употребе у оквиру захтеваног царинског поступка из рубрике 2. Рок почиње тећи од дана када се роба стави у царински поступак. Рок истиче када се роби или производима додели ново царински дозвољено поступање или употреба укључујући, у зависности од случаја, време потребно за подношење захтева за поврат увозних дажбина након активног оплемењивања (систем повраћаја), или како би се добило потпуно или делимично ослобађање од увозних дажбина по стављању робе у слободан промет након пасивног оплемењивања.
Напомена:
-   У случају царинског складиштења време је неограничено, па се ова рубрика не
попуњава.
У случају активног оплемењивања када рок за завршетак истиче на одређени дан за
свуробу стављену у поступак у одређеном периоду, у одобрењу се може одредигпи, да
се рок за завршетак истовремено продужава за сву робу, која се у датом тренутку
налази у поступку. Ако се захтева ово поједностављење тада треба уписати: "Члан
308. став 2. Уредбе" и навести појединости у рубрику 16.
У рубрику 14. (Поједностављени поступци), ако се намерава користити поједностављени поступак за почетак поступка, у потподелу а) треба уписати бар једну од следећих шифри:
1   - непотпуна декларација (члан 201. став 1. Уредбе)
2   - поједностављени поступак декларисања (члан 201. став 2. Уредбе)
3   - декларисање на основу књиговодствених исправа (члан 201 став 3. Уредбе).
Ако се намерава користити поједностављени поступак за завршетак поступка треба
уписати бар једну од поменутих шифри у потподелу б).
У   рубрику   15.   (Премештање   робе)   уписују   се,   уколико   постоје,   подаци   о
намераваном премештању робе, као и предложене формалности при премештању.
У случају предвиђеног премештања робе или производа, предложене формалности
премештања се наводе са једном од следећих шифри:
1 - без царинских формалности између различитих места наведених у одобрењу,
2-                  премештање робе од царинског органа почетка поступка до корисникових или
извођачевих простора или до места њене употребе, на основу декларације за стављање
робе у царински поступак,
3-                  премештање робе намењене за поновни извоз до излазног царинског органа у
оквиру предметног царинског поступка,
Напомена:
Премештање није могуће, акоје место одласка или доласка робе складиште типа Б.
 
У рубрику 16. (Додатне информације) уписују се подаци који због недостатка простора нису могли да стану у остале рубрике а сматрају се корисним.
У рубрику 17. уписује се датум подношења обрасца, име и потпис овлашћеног лица, назив фирме подносиоца обрасца и ставља се отисак службеног печата
Ако се користи додатни образац уместо ове рубрике треба попунити само одговарајуће рубрике 22, 23 или 26.
ДЕО2. Напомене које се односе на додатне обрасце
Додатни образац за "царинска складишта"
У рубрику18. (Тип складишта) навести један од следећих типова: А, Б, Ц, Д или Е.
У рубрику 19. (Складиште или простори за складиштење - тип Е) уписује се тачно место које се намерава користити као царинско складиште, или кад се захтев односи на складиште типа Е, као простор за складиштење.
У рубрику 20. (Рок за подношење пописа робе на залихама) може се предложити рок за подношење пописа робе на залихама (члан 293. Уредбе).
У рубрику 21. (Стопа губитка), када је потребно, наводи се податак о стопи губитка.
У рубрику 22. (Смештај робе која није у поступку царинског складиштења)
уписују се тарифна ознака, опис робе и царински поступак.
Тарифна ознака и опис: У случју кад се планира коришћење заједничког смештаја уписује се десетоцифрена тарифна ознака, трговачки квалитет и техничке карактеристике робе. У свим осталим случајевима довољан је трговачки и/или технички опис, или ако смештај робе која није у поступку царинског складиштења обухвата одређени број наименовања различите робе, онда се у колону "тарифна ознака" може уписати "разно". У овом случају у колону "Опис робе" треба навести опис смештене робе, и навести царински поступак, ако постоји, којем подлеже та роба.
Рубрика 23. (Уобичајени облици поступања с робом) попуњава се ако су превиђени уобичајени облици поступања с робом навођењем тих поступака.
У рубрику 24. (Привремено премештање робе - сврха), уколико је то предвиђено, уписује се сврха привременог премештања.
У рубрику 25. (Додатне информације) уписују се све додатне информације које се сматрају корисним у вези са рубрикама 18 до 24.
 
 
 
Додатни образац за "активно оплемењивање"
У рубрику 18. (Еквивалентна роба), уколико је планирано коришћење еквивалентне робе, уписује се десетоцифрена тарифна ознака, трговачки или технички опис еквивалентне робе како би се омогућило царинским органима да изврше неопходна упоређивања између увозне робе и еквивалентне робе. При томе се користе шифре које су прописане за рубрику 12. Ако се еквивалентна роба налази на вишем нивоу обраде него увозна роба треба навести одговарајуће информације у рубрици 21. ("Додатне информације").
У рубрику 19. (Претходни извоз), уколико се планира коришћење система претходног извоза, наводи се рок у којем увозна роба треба бити пријављена за поступак узимајући у обзир време потребно за набавку и транспорт у Републику Србију.
У рубрику 20. (Стављање у слободан промет без царинске декларације) уписује се "ДА" уколико се захтева да се добијени производи или роба у непромењеном стању ставе у слободан промет у складу са чл. 312. Уредбе.
У рубрику 21. (Додатне информације) уписују се све додатне информације које се сматрају корисним у вези са рубрикама 18 до 20.
Додатни образац за "пасивно оплемењивање"
У рубрику 18. (Систем стандардне замене), када се планира употреба система стандардне замене, треба означити да ли се користи систем стандардне замене без или с претходним увозом.
У рубрику 19. (Производ за замену), кад се намерава коришћење система стандардне замене (могуће само у случају поправке) треба уписати десетоцифрену тарифну ознаку, трговачки квалитет и техничке карактеристике производа за замену како би се омогућило царинским органима да изврше неопходна упоређивања између привремено извезене робе и производа за замену. У сврхе утврђивања истоветности могу се користити шифре прописане за рубрику 12 како би се предложила додатна средства, која могу бити корисна код овог упоређивања.
У рубрику 20. (Примена чл. 174. ст. 2. Царинског закона) уписује се "ДА" и одговарајући подаци у случају кад се одобрење за поступак пасивног оплемењивања даје лицу које није лице које организује извођење процеса оплемењивања (ако се ради о роби домаћег порекла у смислу правила о непреференцијалном пореклу) у складу са чланом 174. став 2. Царинског закона.
У рубрику 21. (Примена члана 359. став 3. Уредбе) треба уписати "ДА" и навести одговарајуће податке у случају кад се тражи примена члана 359. став 3. Уредбе. Када због врсте посла оплемењивања није могуће утврдити да ли су добијени производи произведени из привремено извезене робе, одобрење се може, у посебним случајевима, издати ако подносилац захтева царинском органу на одговарајући начин докаже дароба, употребљена у поступку пасивног оплемењивања, има исту десетоцифрену тарифну ознаку, и да је истих трговачких и техничких карактеристика, као и привремено извезена роба. Могу се користити шифре прописане за рубрику 12 како би се предложила додатна средства, која могу бити корисна у ову сврху.
У рубрику 22. (Додатне информације) уписују се све додатне информације које се сматрају корисним у вези са рубрикама 18 до 21.