Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Uredba o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila

 

  REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
          UPRAVA CARINA
    148-03-030-02-150/2009
          27.07.2009. godine
    Beograd
 
CARINARNICI
 
PREDMET: Uredba o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila
 
Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, br. 57/2009 od 24.07.2009. godine, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 25.07.2009. godine.
Radi pravilne i jednoobrazne primene obaveštavamo vas o izvršenim dopunama:
«U Uredbi o uvozu motornih vozila („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 27/09), u članu 3. stav 1. posle tačke 3. dodaje se tačka 3a koja glasi:
«3a) vozilo, osim vozila kategorije M1, koje je preduzetnik, pravno lice, odnosno njegov ulagač ili vlasnik kupio ili je postao njegov vlasnik na osnovu uloga ili udela u stranom pravnom licu pre 1. januara 2008. godine, a koje koristi za obavljanje delatnosti za koju je registrovan.
Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. ove tačke lice iz tog stava podnosi dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre, dokaz o registraciji preduzeća, ogranka, predstavništva ili drugog oblika organizovanja za obavljanje delatnosti u drugoj državi, odnosno carinskoj teritoriji, kao i saobraćajnu dozvolu.”
Napred navedena vozila mogu se uvesti, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
O prednjem se obaveštavate radi jednoobrazne primene.
 
                                                                                                                POMOĆNIK DIREKTORA
              Idrija Hadžibegović