Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Dokazi o poreklu EUR1

 

 REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
          UPRAVA CARINA
      148-03-030-01-355/2009
          15.06.2009. godine
    Beograd
 
CARINARNICA
 
Radi jednoobraznog i pravilnog sprovođenja carinskog postupka privremenog uvoza robe, koju prate dokazi o poreklu EUR1, sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina obaveštavamo vas sledeće:
Odredbom člana 166. stav 1. Carinskog zakona propisano je, između ostalog, da ako nastane carinski dug za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza, iznos duga se određuje na osnovu elemenata za obračun koji se primenjuju na dan prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza.
Prema tome i dokaz o poreklu robe je jedan od elemenata za obračun carine koji se primenjuju za robu koja se stavlja u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem.
Imajući u vidu gore navedeno, pri odobravanju postupka privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina nad robom koju prati EUR1, na osnovu međunarodnih sporazuma (kao dokaz preferencijalnog porekla, Sporazum CEFTA 2006, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju) iznos uvoznih dažbina, odnosno neplaćanje ili umanjenje dažbina, treba utvrditi u skladu sa odredbama navedenih Sporazuma.
Ovakav stav zauzelo je i Ministarstvo finansija, Sektor za carinski sistem i politiku, aktom broj 335-00-00020/2009-17 od 16.03.2009. godine.
Popunjavanje carinske isprave za privremeni uvoz robe se vrši u skladu sa odredbama člana 13. Glave VI. Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih carinskih isprava.U rubrici 36. (povlastica) JCI upisuje se šifra zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja carine, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po Carinskom zakonu, propisima donetim na osnovu tog zakona, Zakona o carinskoj tarifi, po osnovu međunarodnih ugovora, sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih zakona, iz Kodeksa šifara.
Imajući u vidu navedeno, skreće se pažnja carinarnicama i na obavezu kontrole upisivanja pravilnog trgovačkog naziva i svih podataka potrebnih za identifikaciju i svrstavanje robe, a s tim u vezi i na pravilno upisivanje tarifne oznake robe.
Podsećamo vas da se obračun i naplata PDV-a vrši mesečno.osim u slučaju ugovora o lizingu, kojim je predviđen otkup predmeta lizinga, kod kojeg je davalac lizinga lice iz inostranstva, a primalac lizinga lice sa teritorije Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća pri uvozu (prilikom obračunavanja privremenog uvoza), te se vrši naplata punog iznosa PDV.
Ukoliko se sprovodi postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina i pri tome je roba koja se uvozi stekla status robe sa poreklom ( odnosno ispunjava uslove za potpuno oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa Sporazumom) i uvozi se po osnovu ugovora o zakupu kojim je predviđena mogućnost otkupa predmeta lizinga, carinski organ će prilikom sprovođenja postupka privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od naplate dažbina naplatiti pun iznos PDV i konstatovati ispunjenost uslova za primenu međunarodnog sporazuma na osnovu kojeg se vrši potpuno oslobođenje od plaćanja carine po osnovu porekla robe, te samim tim ne postoji dalja potreba za ispostavljanjem obračunskih JCI.
U svim ostalim slučajevima privremenog uvoza robe sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina (npr. sniženje stope carine na osnovu sporazuma, obaveza i delimičnog plaćanja PDV-a) ostaje obaveza podnošenja obračunske JCI mesečno u skladu sa odredbom člana 165. stav 1. Carinskog zakona.
Carinarnica će u postupku odobravanja privremenog uvoza u rešenju ( u obrascu Odobrenja postupka privremenog uvoza rubrika B) utvrditi navedene činjenice od kojih zavisi obračun, vršiti kontrolu privremenog uvoza u smislu rokova odobrenih za postupak privremenog uvoza, kao i kontrolu uverenja o poreklu robe.
 
                                                                                                                POMOĆNIK DIREKTORA
              Idrija Hadžibegović