Usluge carinjenja i špedicije

        

Sektor međunarodne špedicije preduzeća "BAGI TRANS" d.o.o. Kraljevo baveći se poslovima posredovanja u carinskom postupku odlikuje se visokim stepenom stručnosti, doslednošću i principijelnošću u obavljanju svakodnevnih poslova, korektnim odnosom prema svojim komintentima. Zastupljeni smo na svim graničnim prelazima i sedištima carinskih ispostava direktno ili preko svojih partnera - špeditera. Opremljeni smo vrhunskom opremom potrebnom za obavljanje naše delatnosti i u prilici smo da obezbedimo potpun servis i odgovorimo na sve zahteve naših komintenata.

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja. U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
Opširnije
Izmeni Članak

 

Špedicija - aktuelnosti
« nazad

Korišćenje bankarske garancije drugog lica

 

      REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
          UPRAVA CARINA
      148-03-030-01-354/2009
           15.06.2009. godine
    Beograd
 
CARINARNICA
 
PREDMET:Korišćenje bankarske garancije drugog lica
 
U sprovođenju carinskih postupaka prilikom korišćenja bankarske garancije drugog lica uočena je različitost u postupanju, kao i određeni propusti, te vas radi jednoobrazne i pravilne primene propisa obaveštavamo o sledećem:
Članom 212. stav 3. Carinskog zakona (u daljem tekstu zakon) propisano je da je carinski dužnik deklarant, a u slučaju posrednog zastupanja iz člana 26. stav 2. tačka 2. ovog zakona carinski dužnik je lice za čiji je račun deklaracija podneta. Takođe je odredbom člana 201. stav 1. Zakona propisano da ako carinski organ, u skladu sa carinskim propisima, zahteva polaganje obezbeđenja za naplatu carinskog duga obezbeđenje polaže carinski dužnik ili lice koje može postati carinski dužnik.
Odredbom člana 275. stav 4. Zakona propisano da garanciju iz stava 1. ovog člana može podneti i posredni zastupnik iz člana 26. Zakona.
Polazeći od navedenih odredbi, a radi pravilne primene odredbe člana 201. stav 3. Carinskog zakona kojom je propisano da carinski organ može odobriti da drugo lice položi obezbeđenje umesto lica čija je to obaveza posebno se skreće pažnja na sledeće:
Pod drugim licem u smislu člana 201. stav 3. Carinskog zakona se podrazumeva lice koje nije carinski dužnik, kao ni zastupnik.
Kako se obezbeđenje, odnosno garancija drugog lica može koristiti samo uz odobrenje carinskog organa potrebno je da carinski dužnik carinskom organu podnese zahtev za prihvatanje garancije drugog lica, koji mora da sadrži podatke o davaocu ovlašćenja, broju garancije, procenjenom iznosu dažbina kojim će garancija biti opterećena, kao i konkretne podatke o vrsti robe, količini i fakturi po kojoj se roba stavlja u odgovarajući carinski postupak.
Uz zahtev se podnosi originalna saglasnost, data na memorandumu davaoca bankarske garancije, koja mora imati zavodni pečat davaoca garancije, datum davanja saglasnosti, konkretan iznos procenjenih dažbina, kao i čitak potpis odgovornog lica i pečat davaoca garancije.
Zahtev se taksira u smislu Tarifnog broja 52. stav 1. tačka 2. Zakona o RAT-u, u propisanom iznosu (sada je to 360,00 dinara), s obzirom da se odluka, odnosno odobrenje može doneti, imajući pri tom u vidu odredbu člana 23. stav 3. Carinskog zakona, u vidu zabeleške na samom zahtevu.
Nakon provere priložene dokumentacije, carinski organ će zahtevu dodeliti broj iz delovodne knjige, zabeleškom na zahtevu odobriti korišćenje garancije drugog lica u carinskom postupku. U JCI za odgovarajući carinski postupak u rubriku 44 JCI potrebno je upisati šifru I99 (šifra ispostave koja je odobrila zahtev, broj iz delovodne knjige, godina). Naravno, ostaje obaveza popunjavanja rubrike 48. (odloženoplaćanje) JCI u skladu Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca (šifra vrste garancije iz Kodeksa šifara, PIB podnosioca garancije, šifra carinskog organa koji je prihvatio garanciju, broj garancije i godina garancije).
Kontrolu zahteva i priložene dokumentacije će vršiti šefovi ispostava ili za to ovlašćena lica.
Zahtev se sa kompletnom dokumentacijom arhivira uz primerke JCI za predmetni postupak.
Carinski organi će o navedenom na adekvatan način obavestiti učesnike u postupku.
 
                                                                                                                POMOĆNIK DIREKTORA
              Idrija Hadžibegović